MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

CirkArena

CirkaArena je plánovaným výzkumně-vývojovým centrem pro cirkulární ekonomiku. Bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří. Klíčová stavba toho centra vznikne v Třinci na místě původního zimního stadionu.

Centrum se zaměří především na výzkum odpadů v následujících 3 oblastech:

  • Odpadů specifických pro Moravskoslezský kraj (jako jsou haldy, odprašky a strusky)
  • Bioodpadů
  • Stavebních odpadů
a přispěje tak k transformaci Moravskoslezského kraje.

Výsledky výzkumu a vývoje CirkAreny podpoří regionální inovační ekosystém. Pomohou využít potenciál druhotného využití surovin uložených v regionu – průmyslových hald, odvalů a odkališť, které jsou dědictvím těžkého průmyslu. Přispějí k modernizaci a udržitelnosti podniků v kraji, snižování množství odpadů v průmyslu, předcházení vzniku odpadů, úspoře surovin a tzv. průmyslové symbióze.

CirkArena bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou a pomůže akcelerovat aktivity výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky.

V červnu 2021 byl projekt CirkArena vybrán jako jeden ze strategických projektů Moravskoslezského kraje, které se budou ucházet o financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Myšlenka vzniku CirkAreny vychází z průmyslové historie kraje a aktuální transformace regionální ekonomiky. Přímo navazuje také na evropské klimatické cíle a příklon k nízkouhlíkové ekonomice.

Tam, kde se v bývalé hokejové WerkAreně dříve fandilo kvalitním výkonům, kde hráli talenti, týmy se přetahovaly o vítězství a místo vibrovalo energií, příběh CirkAreny navazuje a znovu začíná.

Nové vědecké a výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku evropské úrovně strhne do Třince, Ostravy a kraje pozornost, přiláká talenty i excelenci, bude se znovu chvět energií.

Stavba samotná bude unikátní ukázkou cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Vznikne recyklací brownfieldu – staré WerkAreny v Třinci. Výstavba je plánována metodou Design & Build.

CirkArena staví na bázi širokého partnerství výzkumných a vzdělávacích organizací, soukromého i veřejného sektoru.

 

Nositelem projektu je Metalurgický a materiálový výzkum s.r.o.

Harmonogram projektu
2021-2022 Projektová příprava
2022-2027 Výběr zhotovitele a realizace stavby
2022-2027 Sestavení výzkumných týmů a nábor zaměstnanců
2026-2027 Pilotní provoz
2026-2027 Dodání a vybavení centra, zahájení plného provozu
Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu je v současnosti 2,2 mld. Kč.
Z plánovaného rozpočtu projektu budou hrazeny náklady spojené s výstavbou výzkumného centra, náklady na pořízení vybavení, náklady na mzdy výzkumných pracovníků a realizačního týmu a náklady spojené s provozem centra do ukončení pilotního provozu v roce 2027.

 

Partneři projektu jsou:

CirkArena1-FIALA ARCHITECTS CirkArena2-FIALA ARCHITECTS CirkArena3-FIALA ARCHITECTS CirkArena4-FIALA ARCHITECTS CirkArena5-FIALA ARCHITECTS